જુલાઈમાં પૅરિસની મુલાકાત લેવી: એક પૂર્ણ માર્ગદર્શન