ઉનાળાના સમય: ગોવામાં જોવાલાયક અને એકમાત્ર લક્ઝરી વિલા