બી હિસ્ટોરિક સાવાનાહ હોટેલ: મૂલ્ય, પ્રકાર, સ્થાન, અને ગ્રેટ ખાય છે